Social links

Vondelkade 175 - 8023 AD Zwolle    

Statuten

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1.

 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Vrienden van de Oliemolen de Passiebloem.
 2. De vereniging is gevestigd te Zwolle.
 3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2.

 1. De vereniging heeft ten doel: Het behoud, in de meest ruime zin, van de Oliemolen de Passiebloem op zijn oorspronkelijke plaats aan de Vondelkade in Zwolle.

MIDDELEN

Artikel 3.

 1. De vereniging zal alle middelen aanwenden die bevorderlijk kunnen zijn voor het bereiken van haar doel.

LEDEN

Artikel 4.

 1. De vereniging kent:
  • leden;
  • ereleden;
  • sympathisanten.

Leden

 • Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt, die na aanmelding als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
 • Bij niet-toelating door het bestuur kan degene die zich heeft aangemeld, een beroep doen op de eerstvolgende algemene vergadering. Dit beroep moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur.

Ereleden

 • Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging, door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, als zodanig zijn benoemd.
 • Ereleden, die niet tevens lid zijn, hebben geen stemrecht.

Sympathisanten

 • Sympathisanten zijn natuurlijke of rechtspersonen, die na aanmelding als zodanig door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde minimum bijdrage te voldoen.
 • Sympathisanten hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
 • De rechten en verplichtingen van sympathisanten kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 • Opzegging van de sympathisant namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 5.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  • door het overlijden van het lid:
  • door schriftelijke opzegging van het lid. Het lidmaatschap houdt dan op met het einde van het boekjaar, waarin is opgezegd, mits de opzegging ten minste vier weken vóór het einde van dat boekjaar is gedaan; anders houdt het op met het einde van het volgend boekjaar; het bestuur kan dispensatie geven van de termijn van vier weken;
  • door schriftelijke opzegging door het bestuur. Deze opzegging kan gedaan worden krachtens een besluit van de algemene vergadering, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  • door ontzetting. Deze wordt door het bestuur uitgesproken, alleen wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Bij ontzetting geeft het bestuur het betrokken lid ten spoedigste bij aangetekend schrijven kennis van het besluit, met opgaaf van redenen. Het lid kan binnen één maand na ontvangst van die kennisgeving schriftelijk in beroep gaan bij de eerstvolgende algemene vergadering. De uitspraak van de algemene vergadering is bindend voor partijen. Gedurende de beroepstermijn en zolang op het beroep niet is beslist, is het lid geschorst.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele boekjaar verschuldigd. Het bestuur kan daarvan dispensatie geven.

GELDMIDDELEN – CONTRIBUTIE

Artikel 6.

 1. De geldmiddelen van de vereniging zullen worden verkregen uit:
  • contributies;
  • bijdragen van sympathisanten;
  • subsidies;
  • erfstellingen, legaten en schenkingen;
  • alle andere middelen.
 2. De leden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld, waartoe de leden in categorieën kunnen worden ingedeeld.

BESTUUR

Artikel 7.

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden en maximaal negen leden, die door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging worden benoemd. Bestuursleden treden in functie de dag na hun benoeming. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
 2. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering treedt telkens ten minste één bestuurslid af, volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een aftredend bestuurslid is herbenoembaar.
 3. In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden gesteld voor de kandidaatstelling voor een bestuursfunctie.
 4. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde schorsen of ontslag verlenen bij een besluit, genomen met ten minste twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt.
 5. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.
 6. Indien in het bestuur één of meer vacature(s) ontstaat/ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen.

Artikel 8.

 1. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de bestuursleden onderling verdeeld.
 2. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
 3. Bij staken van de stemmen heeft de voorzitter de doorslaggevende stem.
 4. Van het verhandelde in bestuursvergaderingen worden notulen gehouden.

VERTEGENWOORDIGING EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR

Artikel 9.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

 • het voltallig bestuur;
 • de voorzitter te samen handelend met de secretaris, of bij verhindering van één van hen of van hen beiden door zijn/hun door het bestuur aangewezen plaatsvervanger(s).

Tot het navolgende is het bestuur slechts bevoegd na toestemming van de algemene vergadering:

 • het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
 • het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
 • In het huishoudelijk reglement kunnen voor de taken en bevoegdheden van het bestuur nadere regels worden gesteld.

BOEKJAAR

Artikel 10.

 1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 11.

 1. Jaarlijks wordt binnen drie maanden na afloop van het boekjaar, een algemene vergadering gehouden.
 2. In de jaarlijkse algemene vergadering brengt het bestuur verslag uit van de toestand van de vereniging en van de werkzaamheden in het afgelopen jaar.
 3. Het bestuur legt in de jaarlijkse algemene vergadering onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen jaar gevoerde bestuur.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste twee leden, die geen bestuurslid mogen zijn. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. De algemene vergadering behandelt ook de voorstellen, die door het bestuur zijn gedaan of die door ten minste tien leden ten minste veertien dagen vóór de vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingeleverd. Dit geldt ook voor andere algemene vergaderingen.

Artikel 12.

 1. Verder roept het bestuur een algemene vergadering bijeen, wanneer het dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
 2. Het bestuur is tot het bijeenroepen van een algemene vergadering verplicht, als ten minste tien leden dit schriftelijk aan het bestuur verzoeken met vermelding van de te behandelen onderwerpen. In dit geval moet de vergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek worden gehouden. Is dit niet gebeurd, dan kunnen de verzoekers zelf een algemene vergadering bijeenroepen op dezelfde wijze als het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in een dagblad, dat in de gemeente waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen wordt.

Artikel 13.

 1. De leden en ereleden van de vereniging worden tot alle algemene vergaderingen ten minste twee weken tevoren door het bestuur schriftelijk opgeroepen.
 2. De voorzitter van het bestuur – en bij zijn afwezigheid één van de andere bestuursleden – treedt op als voorzitter van de algemene vergadering.
 3. De secretaris van het bestuur houdt notulen van het verhandelde in alle algemene vergaderingen.

STEMMINGEN

Artikel 14.

 1. Tenzij in deze statuten anders is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen van de aanwezige, niet geschorste, leden.
  Ieder lid heeft één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
 2. Over zaken wordt mondeling gestemd; over personen wordt met ongetekende briefjes gestemd, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt, dat mondeling gestemd wordt.
 3. Blanco stemmen en getekende briefjes zijn ongeldig.
 4. Wordt bij benoeming van personen bij de eerste stemming geen meerderheid verkregen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden. Wordt dan weer geen meerderheid verkregen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden. Wordt er dan weer geen meerderheid verkregen dan wordt herstemd tussen de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen verkregen.
 5. Bij staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen over personen, dan beslist het lot.
 6. Het oordeel van de voorzitter, dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een voorstel, dat niet schriftelijk is vastgelegd.
 7. Wordt de juistheid van voormeld oordeel onmiddellijk na het uitspreken daarvan betwist, dan wordt opnieuw gestemd, wanneer dit verlangd wordt door de meerderheid van de vergadering of – als de eerste stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond – door één stemgerechtigd lid. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de eerste stemming.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 15.

 1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, mits in de oproep tot de vergadering is gemeld, dat de statutenwijziging wordt voorgesteld. Een afschrift van het voorstel, waarin de wijziging woordelijk is opgenomen, moet tenminste vijf dagen vóór de vergadering tot na afloop van de vergadering op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage hebben gelegen. De termijn voor oproeping voor een zodanige vergadering bedraagt vier weken.
 2. Het besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 3. De statutenwijziging treedt in werking nadat daarvan een notariële actie is opgemaakt.

Artikel 16.

 1. Op een besluit tot ontbinding van de vereniging is van toepassing al hetgeen in artikel 15 leden 1 en 2 is bepaald, waarbij in de oproeping moet worden vermeld dat ontbinding wordt voorgesteld.
 2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.
 3. Bij het besluit tot ontbinding beslist het bestuur over de aanwending van een eventueel batig saldo van de vereffening.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN SLOTARTIKEL

Artikel 17.

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen, dat geen bepalingen mag bevatten en eventueel andere reglementen die in strijd zijn met de wet of deze statuten.
 2. Over alles, wat niet door de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement is geregeld, beslist het bestuur.